• Umowa Kupna - Sprzedaży

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY (drogą elektroniczną)

 

Umowa zawarta w dniu ............................... pomiędzy:


Sprzedającym:

Imię: ......................................................................

Nazwisko: ...............................................................

Ulica i nr domu/lokalu: .............................................

Kod i miasto: ..........................................................

Nr. konta do przelewu:..............................................

a


Kupującym:

Dom Plansz                                         
IrenaTłomak

Ul. Małobądzka 104
42-500 Będzin
NIP: 6251060445

 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanych i/lub nowych gier planszowych:

  1. Przedmiot  cena: .............................
  2. Przedmiot  cena: .............................
  3. Przedmiot  cena: .............................

 

Strony ustaliły wartość przedmiotów umowy na kwotę ............... zł.

 

Oświadczenie sprzedającego:

Oświadczam, że towar nie pochodzi z nielegalnego źródła, jest kompletny, a jego stan jest zgodny z podanym przeze mnie opisem. Towar zostanie przekazany kupującemu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Oświadczenie kupującego:

Oświadczam, że po otrzymaniu towaru w tym samym dniu lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania zobowiązuje się do sprawdzenia jego zawartości i w przypadku braku zastrzeżeń zostanie wypłacona sprzedającemu wcześniej ustalona kwota za towar.

 §1

Towar, którego dotyczy niniejsza umowa zostanie dostarczony przez sprzedającego osobiście do siedziby firmy lub wysyłkowo na koszt kupującego w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

§2

Kupujący zobligowany jest do wypłaty ustalonej kwoty za towar maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania fizycznie zakupionego towaru.

§3

W przypadku gdy zakupiony towar jest niezgodny z opisem lub niekompletny kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Taki towar zostanie odesłany na koszt sprzedającego pod wskazany adres lub odebrany osobiście z siedziby firmy.

§4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§5

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

UMOWA ZAWARTA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POTWIERDZONA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO STOSOWNĄ WIADOMOŚCIĄ WYRAŻAJĄCĄ WOLĘ JEJ ZAWARCIA ZGODNIE Z ART. 60 KODEKSU CYWILNEGO.

 

W przypadku zawarcia umowy w siedzibie firmy jest ona sporządzona w papierowej formie w dwóch jednakowych egzemplarzach ręcznie podpisanych.

 

 

 

 

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep Zamknięty ! Dziękujemy za wspólne zakupy !